Projektovanie

Naša projektová kancelária zabezpečuje komplexné architektonické a projektové služby. Vypracujeme pre Vás investičný zámer, architektonickú štúdiu, projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia, projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby. Zabezpečujeme autorský a stavebný dozor.

Firma ponúka kompletný servis v oblasti stavebníctva:

 • projektovanie stavieb
 • inžiniersku činnosť (stavebné povolenie, kolaudáciu stavby, uvedenie stavby do prevádzky…)
 • stavebný dozor
 • certifikáciu stavieb

Navrhujeme rodinné a bytové domy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, ubytovacie zariadenia, budovy pre obchod a priemysel. Projektujeme novostavby aj zmeny stavieb (nadstavba, prístavba, rekonštrukcia). Spracovávame rôzne stupne projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, pre stavebné konanie, pre realizáciu stavby).

PONÚKAME VÁM VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NA KĽÚČ PRE OBLASTI OKRESOV Bratislava, Senec, Dunajská Streda.

Zabezpečíme pre Vás:

 • polohopisno-výškopisné zameranie pozemku
 • situáciu osadenia stavby na pozemku
 • projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí
 • zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia
 • vytýčenie stavby a hraníc pozemku
 • vyhotovenie geometrického plánu
 • sprostredkovanie stavebného dozoru
 • vyhotovenie projektovej dokumentácie novostavby alebo rekonštrukcie
 • prepracovanie jestvujúcej projektovej dokumentácie